Eminga State te Goutum

Ligging De Eminga State stond ten noorden van Goutum op ongeveer de plek waar nu het rusthuis Aldlânstate in Leeuwarden staat, gemeente Leeuwarden.
Andere benaming Drinkuitsma State
Ontstaan Deze state zou gebouwd zijn rond 1400.
Geschiedenis De stins/state zou gebouwd zijn door Ids Wiarda, een broer van Sjoerd Wiarda die op Wiarda State vlakbij de kerk woonde. Ids nam de familienaam van zijn moeder aan omdat die familienaam bijna uitgestorven was en noemde zich Eminga.
Volgens de overlevering wisten deze broers wel van ‘innemen’, want de states Burmania, Wiarda en Eminga werden in deze volgorde ook wel Putsma, Schenkinsma en Drinkuitsma State genoemd. Zo komen ze zelfs voor op landkaarten. Zelfs Eekhoff vermeldt op zijn kaart uit 1847 nog de namen Putsma en Drinkuitsma in plaats van Burmania en Eminga.

De state is eeuwenlang eigendom geweest van de familie Van Eminga. Al in 1698 het eigendom van Ruerd Juckema van Burmania, getrouwd met Elisabeth Wiglina van Eminga. Ruerd was ondermeer ook eigenaar van het naastgelegen Burmania State. Volgens dr. Abma heeft Ruerd in 1720 Putsma State laten afbreken en een boerderij laten bouwen. Dat moet echter Eminga State zijn geweest, want het Floreenkohier van het jaar 1700 vermeldt “Drinckuitsma en ’t hornleger van Putsma-state”. Burmania/Putsma was dus toen reeds afgebroken. De in 1720 gebouwde boerderij werd op zijn beurt in 1850 vervangen door een nieuwe boerderij “Het Bos”. In 1947 moest die tenslotte wijken voor het Van Harinxmakanaal.
Bewoners rond 1400 Ids Wiarda / Eminga
1720 Elisabeth Wiglina van Eminga en Ruerd Juckema van Burmania
Huidige doeleinden Van de state is niets terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
"Ljouwerteradiel" door dr. G. Abma, 1984
“Prekadastrale Atlas fan Fryslân, diel 15, Ljouwerteradiel” door J.A. Mol en P.N. Noomen, 2002