Feijtsma State te Huizum

Ligging De Bootsma State stond bij Huizum, gemeente Leeuwarden waar nu de Leeuwarder straat ‘Stinzenflora’ ligt.
Andere benamingen Bootsma State, Rinia State
Ontstaan Het is mij onbekend wanneer deze state gebouwd is.
Geschiedenis De oudst bekende bewoner van de stins was Hessel Jelgersz. Feijtsma. Hij woonde hier in de tweede helft van de 15e eeuw en was een volbloed Schieringer. Zo dicht bij het Vetkoperse Leeuwarden was dat natuurlijk vragen om moeilijkheden. In 1498 werd deze stins dan ook door de Leeuwarders verwoest, net als Aebingha State en de states in Goutum en Wirdum.
Later komt een kleinzoon, ook een Hessel, op de nieuw gebouwde state te wonen. Hij had een goede verstandhouding met zijn buren op Aebingha State. Samen met ondermeer Epo van Douwma en Epo van Bootsma werd Hessel van Feitsma in 1568 voor Alva gedaagd vanwege hervormingsgezinde acties. Ook hij had geen trek in een schijnproces en kwam niet opdagen, ondanks het feit dat het Spaanse gezag dreigde zijn bezit te verkopen. Waarschijnlijk is hij naar Emden gevlucht, dat destijds een vrijwel Nederlandse stad was door alle vluchtelingen die daar woonden.

In het begin van de 17e eeuw kwam het huis in bezit van een jonkheer Van Rinia. Later werd het bewoond door T. Poppinga. In 1697 werd de state verkocht aan secretaris Tacitus Taco Buma en Heynardus Dotingh. In de eerste helft van de 18e eeuw werd de state afgebroken en kwam er een boerderij voor in de plaats.

In 1787 werd Huizum als volgt beschreven in de ‘Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’, op deze website veelal afgekort tot ‘Tegenwoordig Staat van Friesland’:
"Huizum, liggende zeer naby Leeuwarden, doch buiten den klokslag dier Stad. …… hier ligt ook Bootsma, waar van de Edelen van dien naam beroemd, doch reeds voor langen tyd uitgestorven zyn....".
Bewoners voor 1500 Hessel Jelgersz. Feijtsma
na 1500 Hessel van Feitsma (kleinzoon van vorige)
fam. Van Bootsma
begin 17e eeuw jhr. Van Rinia
T. Poppinga
1697 Tacitus Taco Buma en Heynardus Dotingh
vóór 1750 state afgebroken
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Er zijn geen foto's of tekeningen bekend.
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
‘Ljouwerteradiel’ door dr. G. Abma, 1984
’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’
Website Historisch Centrum Leeuwarden: Dorpen in Leeuwarderadeel