Glins te Dronrijp

Ligging Deze state stond ten oosten van Dronrijp, gemeente Menaldumadeel.

De huidige boerderij op 26 maart 2008

Andere benaming Het Blaauwhuis, Glinstra
Ontstaan Het is onbekend wanneer de State is gebouwd.
Geschiedenis In een proces tussen Oerck Abbas en Rioerd Roorda in 1487 treedt “Douwa Glins” op als een van de zeven “bijzitters” (mederechters). Op 22 juni 1515 is hij een van de 60 edelen die Karel V huldigen als landsheer van Friesland. Douwe is in 1518 grietman over Menaldumadeel. Hij woonde vrij zeker op de state Glins, maar het is ook mogelijk dat hij op Hobbema State heeft gewoond.
Van een andere Douwe van Glins is bekend dat hij om zijn “geuserye” de wijk moest nemen naar Emden en dat zijn goederen in beslag genomen werden “bij ’t Conings Hof”. Dat was dus tussen 1570 en 1580. Er wordt door sommige historici aangenomen dat hij na de Reformatie zijn bezittingen heeft teruggekregen. Maar als dit dezelfde Douwe van Glins betreft die geboren is op Hobbema State dan is hij vanwege die “geuserye” in 1572 te Groningen “met de swaerde gericht” (onthoofd). Misschien dat zijn nabestaanden het bezit teruggekregen hebben, maar hijzelf in dat geval duidelijk niet.

De Dronrijper schoolmeester Raucoma schrijft in zijn kroniekje rond 1700 dat “Majoor Glinstra” zijn keuken heeft laten vergroten en ook de singel heeft vergroot en met nieuwe bomen heeft laten beplanten.

In de bewaard gebleven acten van het "Nedergerjocht" komen we in 1715 de volgende vermelding tegen: "de Heere Hector van Glinstra old Collonel van een regiment cavallery [...] wonende op ‘Blauwhuijs onder Dronrijp’. Hector heeft veel bezitiingen in Tytsjerksteradiel en wordt regelmatig in acten genoemd. En in 1720 luidt de vermelding: "Hector Livius van Glinstra major int regiment paarden van zijn vorstelijke doorlugtigheit de Heere Prince van Oranjie etc. Nassau etc. woonagtigh op ’t Blauwhuijs onder ’t resort van Dronrijp" en in 1721: "Juffr. Cuinira Wilhelmina van Glinstra (zoo tot Leeuwarden als op’t Blauwhuijs woonagtig)".

Wumkes vermeldt:
17-10-1764: “Verkoop op het Blauwhuis te Dronrijp van iepen, abeelen, tuingereedschap en een groote schouw om paarden over de vaart te zetten.”
09-03-1765: “De heerenhuizinge en paardestallinge Het Blaauwhuis te Dronrijp zal worden afgebroken.”
In de “Tegenwoordige Staat” wordt rond 1775 geschreven: “Ruim een vierde uur gaans ten Oosten van Dronrijp lag voor deezen de State Glins, gemeenlyk ’t Blaauwhuis genoemd; deeze was ook nog voor weinig jaaren in bloei, doch is thans geheel vernietigd, behalven de poort en een gedeelte der plantagie”.
Vervolgens meldt Wumkes bij 13 Mei 1820: “Bij afbraak verkocht de poort van het gesloopte Blauwhuis onder Dronrijp”.
Bewoners rond 1570 Douwe van Glins
ca 1700 - 1720 Hector Livius van Glinstra
1721 Juffr. Cuinira Wilhelmina van Glinstra
Huidige doeleinden Van de State is niets terug te vinden, er staat nu een boerderij.
Opengesteld De boerderij is particulier eigendom en niet toegankelijk.
Foto's Kaartje met de States rond Dronrijp
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Kroniek van het hedendaagse Friesland” van Dr. Wumkes
"Tegenwoordige staat van Friesland" ca. 1775
“Skiednis fan Menameradiel” red. O. Santema en dr. Y.N. Ypma, 1972
Foto 1: J. Leemburg
Afb. 1: Archief J. Leemburg