Itsma State te Terzool

Ligging Westerein 6 onder Terzool, gemeente Sķdwest-Frysl‚n, vlakbij de huidige bebouwing van Sybrandaburen.

De boerderij op een foto van 7 mei 2011

Andere benaming Albada State
Ontstaan Omtrent het ontstaan van de state is niets bekend.
Geschiedenis Bij deze sate werd in 1605 een stinswier genoemd. De naam van de sate is in 1543 Yttyama en Ytzma. Naar eigenaars in het midden van de 17de eeuw heette hij in 1718 Albada.
In 1543 wordt het goed herhaaldelijk als localisatie en oriŽntatiepunt genoemd; naast Yttyamagoed wordt dan ook Yttyamaterp genoemd. Op Yttyama lagen toen twee memorielasten voor eerdere bewoners: Ayl en Fraeths Ytyama. Adellijke bewoning is in de 16de eeuw niet bekend. In de Middeleeuwen lag hier waarschijnlijk wel een stins. In 1605 worden Jelle Greolts Hobbema en zijn vrouw Christina van Albada namelijk genoemd met bezit en renten uit Itsma in Terzool, waarbij ook van den ghehele stens wier liggende in Itsma saate sprake is. Hun kinderen zijn in 1640 eigenaar van de states De Borg (SC13) en Itsma (SC14). Door vererving en verkoop komen delen van Itsma in 1646, 1647 en 1652 aan Antje Jelles Hobbema en Sicke Aesges van Albada te Speers. Via hun dochter Christina van Albada, gehuwd met Anthonius van Hettinga vererfde het goed op jonker Jelle Gerrolt Hobbema van Hettinga. Die verkocht Ytsma in 1687 aan Aefke van Buttinga wed. van Wyckel en Henricus van Wyckel die secretaris van Gedeputeerde Staten was. Op de kaart van 1718 staat het goed -waarschijnlijk naar de twee Christina's van Albada- als Albada aangegeven.(1)
De in 1605 genoemde stinswier staat niet op de kaart van 1718 aangegeven. Waarschijnlijk was de stins strategisch gelegen, immers niet ver van de Oude Sneeker Vaart. Men vergelijke ook het aangrenzende huis De Borg van de Harinxma's.

(1) Albada (1708 FC18) moet dus van Ulbada (1708 FC7) worden onderscheiden. Zie voor Ulbada Birdama/Wigara in Terzool en Foeckema in Tjalhuizum.

Bewoners - Voor 1543 worden Ayl en Fraeths Yttyama genoemd.
- Jelle Greolts Hobbema, te Sibrandaburen, getrouwd met Christina van Albada, 1605 deels eigenaar. Kinderen onder meer:
- Hette of Hector Hobbema, te Witmarsum, getrouwd met Tjalck van Hoytema, 1640 met mede-erfgenamen eigenaar van Itsma; en Antje Hobbema, trouwde 1629 met Sicke Aesges van Albada te Speers, en kocht renten uit Itsma. Dochter van Antje:
- Christina van Albada, gehuwd met Anthonius van Hettinga. Zoon:
- Jelle Gerrolt Hobbema van Hettinga, 1683 burger van IJlst, verkocht in 1687 Itsma.
- Homme de Jong
- Doeke en Wiepke Odinga
- 1988 fam. HŲhle
- 2011 fam. A.H. van Drooge

Huidige doeleinden Van de state is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's De boerderij op een foto van omstreeks 1988
Bronnen Tekst: met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Frysl‚n". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009
"Tersoal, dorp in de LegeaŽn", Henk Looijenga, uitg. Vereniging van Dopsbelang Terzool 1988
Foto 1: Archief van J. Leemburg
Foto 2: "Tersoal, dorp in de LegeaŽn", Henk Looijenga