Reynarda

Ligging Deze Stins stond bij Oppenhuizen, gemeente Wymbritseradiel, aan de doorgaande waterweg het Ges, niet ver van de Broeresloot.
Andere benamingen Possessio Reynarda, Sate genaemt Reingnarda of Regnaerda
Possessio komt uit het Latijn en betekent bezit.
Ontstaan In 1328 komt de familienaam Reynairde in relatie tot Oppenhuizen voor het eerst voor in de archieven.
Geschiedenis De informatie over de stins Reynarda is erg beperkt.
In 1328 geeft Graaf Willem van Holland aan Heyo Zybranszone Reynairde het schoutambt van Oppenhuizen, Offingawier, Sneek-buiten-de-poort en Wolprandeskerke. De familie zou van oorsprong uit Staveren. Daar hadden de Reinalda's al in 812 het recht van muntslag en werd Sake Reynalda voor 1167 door de Friezen gekozen tot potestaat.
Halverwege de 15e eeuw komen we een aantal Reynarda's tegen, die allen het patroniem Oeges dragen en we beschouwen Oege Reynarda dan ook als een stamvader, hoewel we verder niets van hem weten. Hij had waarschijnlijk minstens vier zonen: Sicke, Liiwa, Sirick en Sipke, waardoor het grondbezit van de Reynarda's onder hun nakomelingen opsplitste. In de Genealogia Ayttana wordt dan ook gezegd van het "possessio Reynarda" dat het in "multas partes divisa" (veel delen verdeeld) was.

In het begin van de 16e eeuw komen we Renick Renickxz tegen, die in 1512 in Rostock (D) studeerde en later pastoor in Goëngaryp. Hij wist van de mede-erfgenamen hun aandelen in het eigendom van Reynarda state terug te kopen en het goed weer tot één geheel samen te voegen.
In 1511 komen we de vermelding "stins ackeren" tegen, die hoogstwaarschijnlijk op Reynarda betrekking hadden. Verder komen we in de 16e en begin 17e eeuw possessio Reynarda of sate genaemt Reingnarda of Regnaerda tegen.

Via een terugredenatie kon de ligging van de Stins worden vestagesteld. De sate van Hessel Sminia was in 1640 73 pondemaat groot. In 1511 komen we de vermelding sate te Oppenhuizen tegen, met als eigenaar Renick Renickxz Reynarda en enkele andere familieleden. Ook dit eigendom was ongeveer 73 pondemaat groot. Bij de beschrijving in 1511 van Reynarda wordt gesproken over "twee ponde(mate)n graslandt, hietende die Stins ackeren, leggende by die westerside van dat huys". Aan de hand hiervan kunnen we de exacte lokatie van de Stins vaststellen em lag strategisch aan de doorgaande waterweg het Ges, niet ver van de Broeresloot.

Er is een zegel bewaard gebleven van Edda Reynaerda uit 1449, waarop een ronde toren is afgebeeld. In oude tijden werd een stuk land naast de torensloot "it rondeel" genoemd, waaruit we ook kunnen opmaken, dat het hier op een ronde Stins ging. Naast de benaming Stinsakkers in 1511, komen we ook de namen Stinsterp en oude terp tegen. Deze terp het een oppervlakte van 2 pondematen, wat overeenkomt met 6000 m2.
De Stins werd in het jaar 1491 door Epe Tietes Hettinga uit Hommerts en zijn zoon Douwe geplunderd en verbrand.
Bewoners 1328 Heyo Zybranszone Reynairde
begin 15e eeuw Oege Reynarda
Siouck Oeges Reynarda, getroud met NN Rouckema van Broek (en anderen)
- ca 1507 Geel Rouckema alias Reynardas, getrouwd (1e) met Renick NN
ca 1511 Rienck Rienckz Reynarda
Geel Reynarda, getrouwd met Gosse Tyaerdts Andringa
- 1614 Aeth Gosses Andringa, getrouwd met Popcke Wigers van Buma
- 1615 Foock Popckes Buma, gest. 1615, getrouwd met Hessel van Sminia
1616 - 1640 Hessel van Sminia
Huidige doeleinden Van de Stins is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 278 blz, 2009, ISBN 9789065509161
Verdwenen Website van Piet Weiland over deze Stins