soarWelkom!
Welkom op de pagina van Stinsen in Friesland! Deze pagina is bedoeld voor geïnteresseerden die alles willen weten over de sloten, stinsen, staten en buitenplaatsen in Friesland.
Deze site was de negende in de rij van sites (met dezelfde opzet) over kastelen in een bepaalde provincie. Van alle provincies was er een website, maar inmiddels zijn er naast Friesland nog 5 over: Groningen Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland.

Praktijk Hogi

Inhoud
Deze pagina's bevat nu beschrijvingen van 1041 Stinsen en States die in de provincie Friesland voorkomen en voorkwamen. Het is de bedoeling de informatie over de geschiedenis van de Stinsen en States verder uit te breiden. Alle stinsen en states zijn momenteel voorzien van ruim 1000 foto's en afbeeldingen. Deze lijst heb ik zowel op alphabetische volgorde als gesorteerd op gemeente.
Ik heb ook een lijst gemaakt van de in totaal bijna 700 stinsen en staten die voorkomen in 'Het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa' uit de 19e eeuw.
Deze informatie had ik gehaald van de website van Wybo Palstra, maar die website is inmiddels verdwenen. De gegevens zijn nog wel te vinden op de website van Tresoar. Toch wil ik Wybo hartelijk danken voor de vele informatie die ik van zijn site mocht halen!
Op mijn website is ook een verklarende bouwkundige woordenlijst te vinden.

Prachtige stinswier bij Sexbierum

Doel
Het doel van deze pagina is om mijn eigen interesse te delen met andere geïnteresseerden. De lijst met stinsen en staten probeer ik zo volledig mogelijk te krijgen en waar mogelijk aan te vullen met afbeeldingen.

Adverteren
Mocht u willen adverteren, dan hoor ik dat ook graag. De advertenties hoeven geen raakvlak te hebben met de staten of stinsen.

Bronnen
Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa.
Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
"Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt" door Christianus Schotanus uit 1664
"Tegenwoordige staat van Friesland" uit ca. 1780
"De historie gaat door het eigen dorp" van Ale Algra uit 1955 tot 1960 (serie van 6 delen)
Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992
P.N. Noomen, De stinsen in Middeleeuws Friesland en hun bewoners, Verloren, 2009

Aanpassingen
16 januari 2012: Toegevoegd: Siccama State te Lions. Met dank aan de heer A. Buwalda.
19 december 2020: De tekst aangepast van Canter State te Driezum, Fogelsangh State te Feenklosster, Galeslot te Hurdegaryp, Heemstra State te Oenkerk, Groot Oenema State te Wirdum, Pollema State te Loënga, Rinsma State te Driezum, Roordaburg te Franeker en Toutenburg State te Tytsjerk.
Twee afbeeldingen toegevoegd van Pollema State te Loënga.
Met dank aan de heren G. Mast en A.A. Buwalda.
Twee afbeldingen toegevoegd: Buma State op Triemen en Beintema State, beide onder Westergeest. Met dank aan de heer. A. Buwalda.
26 november 2020: De tekst aangepast van Andringa State te Aldeboarn, Bennema State te Hurdegaryp, Cammingha State te Ferwert, Martenahuis te Franeker, Wiarda State te Goutum en huis Woelwijk te Tytsjerk.
Met dank aan de heren G. Mast en A. Buwalda.
3 november 2020: Nieuw toegevoegd: Huis Acronius te Garyp en de tekst aangepast van Ald Slot te Wergea, Amelandshuis te Leeuwarden, Blinxstra State te Akkrum, Donia State te Hidaard, Holdinga State te Anjum, Hemmema State te Beetgum, Groot Hegensstins te Iens, Hiddemastins te Nijland, Hinnema State te Jelsum, Sminia State te Wommels, Taniaburg te Leeuwarden, en Walta State te Tjerkwerd.
Vijf afbeeldingen toegevoegd: Ald Slot te Wergea (1), Aytta State te Swichum (1), Holdinga State te Anjum (1) en Groot Lammema State te Minnertsga (2).
Met dank aan de heren G. Mast, A Buwalda, H. Tuinhout (Masterdam) en A. Metzlar.
27 oktober 2020: Tekst aangepast van Doniastate te Hidaard, Jelema Steenhuys en Oostenburg, beide te Kollum Klein-Lankum State te Franeker, Sitlum State te Tzum en Toutenburg en Vijversburg, beide te Tytsjerk.
Bolta State te Arum verwijderd; blijkt om een boerderij te gaan.
Plaatsnamen aangepast: Bergum - Burgum, Edens - Iens, Marssum - Marsum, Tietjerk - Tytsjerk en Warga - Wergea.
Eén afbeelding toegevoegd: Oostenburg te Kollum (1).
Met dank aan mevrouw I. Verhaar en de heren J. Leemburg, G. Mast, P. Cramwinckel en P. Tigchelaar.
23 oktober 2020: Tekst aangepast van: Doma State te Anjum; dit blijkt de vijfde stins in Anjum te zijn! Verder gewijzigd is de tekst van: Beslinga State te Friens, Bolta State te Arum, Cammingha State te Aldtsjerk, Cammingha State te Ferwert, Galaslot te Hurdegaryp, Hemrikseind te Wergea, Herema State te Berltsum, Jornsma State te Britsum, Peyngha State te Wergea, Popma State te Nes, Rispensstins te Hidaard en Rinsma State te Driezum. En plaatsnamen aangepast: Ferwerd - Ferwert, Driesum - Driezum en Blija - Blije.
De Donia State te Hidaard en het Doniahuis te Oosterend blijken dezelfde State te betreffen. Teksten samengevoegd en Doniahuis te Oosterend verwijderd. Het Nijenhuis te Hidaard en Rispensstins te Easterein blijken ook dezelfde State/stins te betreffen. Beide huizen samengevoegd tot Rispensstins te Hidaard.
Twee afbeeldingen verplaats van Aebinga State naar Feijtsma State te Huizum.
Acht afbeelding toegevoegd: Doma State te Anjum (3), Donia State te Hidaard (3), Groot Lankum State te Franeker (1) en Rispensstins te Hidaard (1).
Met dank aan de heren A. Buwalda, J. van der Meer, L. van der Meer, P. Tigchelaar, J. Leemburg en G. Mast.
19 oktober 2020: Nieuw toegevoegd is Groot Lammema State te Minnertsga en de tekst is uitgebreid van Jellema State te Oosterend, Camminghaslot te Ballum, Blinxstra State te Akkrum, Hottinga State te Wommels, Unia State te Marsum en Unga State te Iens.
Zeventien afbeeldingen toegevoegd: Camminghaslot te Ballum (1), Groot Lammema State (1), Haystsma State (2), beide te Minnertsga, Het Hooghuis (1) te Burgum, Jellema State te Oosterend (2), Unia State te Marsum (4), Deersum State te Achlum (1), Hottinga State te Wommels (1), Blinxstra State te Akkrum (1) en Unga State te Iens (3).
Met dank aan de heren H. Tuinhout, Y. Hiemstra, A. Buwalda en J. Leemburg.
13 augustus 2020: De tekst uitgebreid van Martena State en Wydefelt State te Koarnjum (tevens Cornjum veranderd in Koarnjum), de Stania State te Oentsjerk, de Hanenburg te Tytsjerk, Harsta State te Raerd (naam gewijzigd van Hartsma naar Harsta).
Met dan aan de heer G. Mast.
Voor alle wijzigingen, zie alle wijzigingen.

Contact
Als u toevoegingen, op- en/of aanmerkingen hebt, dan hoor ik dat graag via e-mail!

Deze pagina werd het laatst aangepast op 16 januari 2021
© 2005 - 2021 Stinsen in Friesland, Kees Braaksma