soarWelkom!
Welkom op de pagina van Stinsen in Friesland! Deze pagina is bedoeld voor geïnteresseerden die alles willen weten over de sloten, stinsen, staten en buitenplaatsen in Friesland.
Deze site was de negende in de rij van sites (met dezelfde opzet) over kastelen in een bepaalde provincie. Van alle provincies was er een website, maar inmiddels zijn er naast Friesland nog 5 over: Groningen Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland.

Praktijk Hogi

Inhoud
Deze pagina's bevat nu beschrijvingen van 1040 Stinsen en States die in de provincie Friesland voorkomen en voorkwamen. Het is de bedoeling de informatie over de geschiedenis van de Stinsen en States verder uit te breiden. Alle stinsen en states zijn momenteel voorzien van ruim 1050 foto's en afbeeldingen. Deze lijst heb ik zowel op alphabetische volgorde als gesorteerd op gemeente, plaats en grietenij.
Ik heb ook een lijst gemaakt van de in totaal bijna 700 stinsen en staten die voorkomen in 'Het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa' uit de 19e eeuw.
Deze informatie had ik gehaald van de website van Wybo Palstra, maar die website is inmiddels verdwenen. De gegevens zijn nog wel te vinden op de website van Tresoar. Toch wil ik Wybo hartelijk danken voor de vele informatie die ik van zijn site mocht halen!
Op mijn website is ook een verklarende bouwkundige woordenlijst te vinden.

Prachtige stinswier bij Sexbierum

Doel
Het doel van deze pagina is om mijn eigen interesse te delen met andere geïnteresseerden. De lijst met stinsen en staten probeer ik zo volledig mogelijk te krijgen en waar mogelijk aan te vullen met afbeeldingen.

Adverteren
Mocht u willen adverteren, dan hoor ik dat ook graag. De advertenties hoeven geen raakvlak te hebben met de staten of stinsen.

Bronnen
Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa.
Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
"Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt" door Christianus Schotanus uit 1664
"Tegenwoordige staat van Friesland" uit ca. 1780
"De historie gaat door het eigen dorp" van Ale Algra uit 1955 tot 1960 (serie van 6 delen)
Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992
P.N. Noomen, De stinsen in Middeleeuws Friesland en hun bewoners, Verloren, 2009

Aanpassingen
22 november 2022: De tekst aangepast van Stania State te Reitsum.
Met dank aan de heer D. Draaisma.
2 februari 2022: De tekst van Canter State te Driesum en Friesma State te Idaard uitgebreid.
Met dank aan de heer G. Mast.
2 juli 2021: De pagina voor Wigmana State te Abbega (was een sate).
Met dank aan de heer J. Feenstra.
26 mei 2021: De informatie aangepast van Keimpemastins te Leeuwarden. Met dank aan de heer W. Sijtsma.
25 mei 2021: De informatie aangepast van Hottinga State te Sexbierum en Tjerksma State te Roordahuizum (voorheen onder Friens vermeld. Met dank aan de heren G. Mast en S.A. Schoustra.
11 februari 2021: De informatie van het Bongahuis te Easterein uitgebreid en 3 afbeeldingen toegevoegd. Met dank aan de heer A. Buwalda.
6 februari 2021: Eysinga State te Joure weer verwijderd. Was een sate geen State.
1 februari 2021: Tekst van Heemstra State te Morra aangepast. Met dank aan de heer A. Buwalda.
De Walta State en Waltastins te Bozum samengevoegd en Waltastins behouden. De Herema State en Hoitemastins te Joure samenvoegen en Hoitemastins behouden.
31 januari 2021: De Aggema State te Pingjum is hetzelfde als de Aggemastins te Witmarsum: samengevoegd en onder Witmarsum gehouden. Tekst aangepast van Eysinga State te Goingarijp, Fetza State te Dronrijp, Gralda State te Menaldum, Herema State te Joure en Oenema State te Goingarijp. Nieuw toegevoegd is Eysinga State te Joure.
Tevens 2 afbeeldingen toegevoegd: Aggemastins te Witmarsum (1) en Klein Lankum State te Franaker (1).
Alles met dank aan de heren A. Buwalda, T. Dussel en P. Tigchelaar.
24 januari 2021: Toegevoegd: Hobbema State te Witmarsum en Siccama State te Lions.
De tekst is aangepast van Feijtsma State te Huizum, Jaerla State te Wetsens en Tjessinga State te Minnertsga.
Bovendien 10 afbeeldingen toegevoegd: Feijtsma State te Huizum (3), Hobbema State te Witmarsum (5) en Siccama State te Lions (3). Met dank aan de heren A. Buwalda en G. Mast.
19 december 2020: De tekst aangepast van Canter State te Driezum, Fogelsangh State te Feenklosster, Galeslot te Hurdegaryp, Heemstra State te Oenkerk, Groot Oenema State te Wirdum, Pollema State te Loënga, Rinsma State te Driezum, Roordaburg te Franeker en Toutenburg State te Tytsjerk.
Twee afbeeldingen toegevoegd van Pollema State te Loënga.
Met dank aan de heren G. Mast en A.A. Buwalda.
Twee afbeldingen toegevoegd: Buma State op Triemen en Beintema State, beide onder Westergeest. Met dank aan de heer. A. Buwalda.
26 november 2020: De tekst aangepast van Andringa State te Aldeboarn, Bennema State te Hurdegaryp, Cammingha State te Ferwert, Martenahuis te Franeker, Wiarda State te Goutum en huis Woelwijk te Tytsjerk.
Met dank aan de heren G. Mast en A. Buwalda.
Voor alle wijzigingen, zie alle wijzigingen.

Contact
Als u toevoegingen, op- en/of aanmerkingen hebt, dan hoor ik dat graag via e-mail!

Deze pagina werd het laatst aangepast op 26 mei 2021
© 2005 - 2021 Stinsen in Friesland, Kees Braaksma